Sembunyikan Semua (-)
Baca

Yehezkiel 20:1-49

Israel Berbalik dari Allah

20:1 Dan, terjadilah pada tahun ketujuh, bulan kelima, pada hari kesepuluh bulan itu, beberapa tua-tua Israel datang untuk meminta nasihat TUHAN, dan mereka duduk di depanku.

20:2 Lalu, firman TUHAN datang kepadaku, kata-Nya,

20:3 “Anak manusia, bicaralah kepada tua-tua Israel dan katakan kepada mereka: Beginilah perkataan Tuhan ALLAH, ‘Apakah kamu datang untuk meminta nasihat dari-Ku? Demi Aku yang hidup, Aku tidak akan dimintai nasihat olehmu.’” firman Tuhan ALLAH.

20:4 “Maukah kamu menghakimi mereka, hai anak manusia, maukah kamu menghakimi mereka? Biarlah mereka mengetahui kekejian-kekejian nenek moyang mereka,

20:5 dan katakanlah kepada mereka, ‘Beginilah firman Tuhan ALLAH: pada hari ketika Aku memilih Israel, Aku bersumpah kepada keturunan Yakub serta membuat diri-Ku sendiri dikenal oleh mereka di negeri Mesir. Aku bersumpah kepada mereka dengan berkata, ‘Akulah TUHAN, Allahmu.’

20:6 Pada hari itu, Aku bersumpah kepada mereka bahwa Aku akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju suatu tanah yang telah Aku pilih untuk mereka, tanah yang dialiri dengan susu dan madu, yang termulia di antara seluruh negeri.”

20:7 “Aku berfirman kepada mereka, ‘Masing-masing orang harus membuang kejijikan-kejijikan dari matanya, dan jangan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir; Akulah TUHAN, Allahmu.’

20:8 Akan tetapi, mereka memberontak melawan Aku, dan tidak mau mendengarkan Aku. Mereka masing-masing tidak membuang kejijikan-kejijikan dari mata mereka ataupun meninggalkan berhala-berhala Mesir. Lalu, Aku mengatakan bahwa Aku akan mencurahkan murka-Ku ke atas mereka untuk menggenapi kemarahan-Ku terhadap mereka di tengah-tengah tanah Mesir.

20:9 Akan tetapi, Aku bertindak demi nama-Ku supaya tidak dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang di antaranya mereka tinggal, yang di hadapan bangsa-bangsa itu Aku memperkenalkan diri-Ku sendiri kepada mereka, dengan membawa mereka keluar dari tanah Mesir.

20:10 Jadi, Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka ke padang belantara.

20:11 Aku memberi mereka ketetapan-ketetapan-Ku dan memberi tahu mereka peraturan-peraturan-Ku, yang jika seseorang menaatinya, ia akan hidup.

20:12 Aku juga memberi mereka hari-hari Sabat-Ku sebagai suatu tanda antara Aku dan mereka, supaya mereka dapat mengetahui bahwa Akulah TUHAN yang menguduskan mereka.

20:13 Akan tetapi, keturunan Israel memberontak terhadap Aku di padang belantara. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku, dan mereka menolak peraturan-peraturan-Ku, yang olehnya, jika seseorang mematuhi ketetapan dan peraturan itu, ia akan hidup. Dan, hari-hari Sabat-Ku benar-benar mereka najiskan. Lalu, Aku mengatakan bahwa Aku akan mencurahkan murka-Ku ke atas mereka di padang belantara, untuk membinasakan mereka.

20:14 Namun, Aku bertindak demi nama-Ku, supaya nama-Ku tidak akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa, yang dari hadapannya Aku telah membawa mereka keluar.

20:15 Aku juga bersumpah kepada mereka di padang belantara bahwa Aku tidak akan membawa mereka ke negeri yang telah Kuberikan kepada mereka, yang dialiri susu dan madu, yang termulia di antara semua negeri,

20:16 karena mereka menolak penghakiman-Ku dan tidak berjalan menurut ketetapan-ketetapan-Ku, tetapi menajiskan hari-hari Sabat-Ku karena hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka.

20:17 Akan tetapi, mata-Ku menyayangkan mereka sehingga Aku tidak mendatangkan kehancuran atas mereka dan tidak membinasakan mereka di padang belantara.

20:18 Aku berkata kepada anak-anak mereka di padang belantara, ‘Jangan berjalan menurut ketetapan-ketetapan milik nenek moyangmu dan janganlah mengikuti peraturan-peraturan mereka, ataupun menajiskan dirimu sendiri dengan berhala-berhala mereka.

20:19 Akulah TUHAN, Allahmu. Berjalanlah menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan lakukanlah peraturan-peraturan-Ku dan lakukan itu,

20:20 dan kuduskan hari-hari Sabat-Ku untuk menjadi tanda antara Aku dan kamu, sehingga kamu tahu bahwa Akulah TUHAN, Allahmu.”

20:21 “Akan tetapi, anak-anak itu memberontak terhadap Aku; mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku ataupun memelihara peraturan-peraturan-Ku, yang olehnya, jika seseorang melakukan itu semua, ia akan hidup. Mereka menajiskan hari-hari Sabat-Ku. Karena itu, Aku mengatakan akan mencurahkan murka-Ku ke atas mereka, untuk melampiaskan kemarahan-Ku terhadap mereka di padang belantara.

20:22 Namun, Aku menarik tangan-Ku dan bertindak demi nama-Ku supaya nama-Ku tidak dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa, yang di hadapannya Aku telah membawa mereka keluar.

20:23 Aku juga bersumpah kepada mereka di padang belantara, bahwa Aku akan menyerakkan mereka ke antara bangsa-bangsa dan mencerai-beraikan mereka ke antara negeri-negeri

20:24 karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturan-Ku, tetapi menolak ketetapan-ketetapan-Ku dan menajiskan hari-hari Sabat-Ku, dan mata mereka tertuju pada berhala-berhala milik nenek moyang mereka.

20:25 Aku juga memberi mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan penghakiman yang olehnya mereka tidak akan dapat hidup,

20:26 dan Aku menajiskan mereka karena persembahan-persembahan mereka, yang mana mereka membuat semua anak sulung mereka melintasi api sehingga Aku membuat mereka terdiam, supaya mereka dapat mengetahui bahwa Akulah TUHAN.

20:27 Karena itu, hai anak manusia, berfirmanlah kepada keturunan Israel dan katakanlah kepada mereka, ‘Beginilah firman Tuhan ALLAH: Dalam hal ini jugalah nenek moyangmu telah menghujat Aku dengan berlaku tidak setia kepada-Ku.

20:28 Sebab, ketika Aku telah membawa mereka ke negeri itu, yang Aku sumpahkan untuk diberikan kepada mereka, mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke semua pohon yang berdaun lebat, dan di sanalah mereka mempersembahkan persembahan-persembahan mereka, di sanalah mereka menyerahkan persembahan mereka yang menyakitkan hati-Ku. Di sanalah juga mereka meletakkan persembahan mereka yang harum dan di sanalah mereka mencurahkan persembahan-persembahan minuman mereka.

20:29 Lalu, Aku berkata kepada mereka, ‘Tempat tinggi apa yang kamu tuju?’ Demikianlah namanya disebut Tempat Tinggi sampai hari ini.”

20:30 “Karena itu, katakanlah kepada keturunan Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH, ‘Apakah kamu akan menajiskan dirimu sendiri menurut cara yang dilakukan nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti dewa-dewa mereka yang menjijikkan?

20:31 Ketika kamu mempersembahkan persembahan-persembahanmu, ketika kamu membuat anak-anak laki-lakimu melintasi api, kamu menajiskan dirimu sendiri dengan semua berhalamu sampai hari ini. Dan, apakah Aku akan dimintai nasihat olehmu, hai keturunan Israel? Demi Aku yang hidup,’” firman Tuhan ALLAH, ‘Aku tidak akan dimintai nasihat olehmu.

20:32 Apa yang muncul di pikiranmu tidak akan terjadi, ketika kamu berkata, ‘Kami akan menjadi seperti bangsa-bangsa lain, seperti suku-suku negeri itu, yang berbakti kepada kayu dan batu.’”

20:33 “Demi Aku yang hidup,” firman Tuhan ALLAH, “sesungguhnya dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terentang, dan dengan murka yang tercurah, Aku akan memerintah atasmu.

20:34 Aku akan mengeluarkanmu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkanmu dari negeri-negeri tempat kamu diserakkan dengan tangan yang kuat dan lengan yang terentang dan dengan murka yang tercurah.

20:35 Dan, Aku akan membawamu ke padang belantara bangsa-bangsa dan di sana, Aku akan mengadili kamu dengan bertatap muka.

20:36 Seperti Aku menghakimi nenek moyangmu di padang belantara negeri Mesir, demikianlah Aku akan menghakimi kamu,” firman Tuhan ALLAH.

20:37 “Aku akan membuatmu berjalan di bawah tongkat, dan Aku akan membawamu kepada ikatan perjanjian.

20:38 Aku akan membersihkanmu dari para pemberontak dan orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap-Ku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sementara, tetapi mereka tidak akan masuk ke negeri Israel. Dengan demikian, kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”

20:39 “Sedangkan mengenai kamu, hai keturunan Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH, ‘Pergilah kamu masing-masing dan layanilah berhalamu, tetapi nanti, kamu pasti akan mendengarkan Aku dan tidak lagi menajiskan nama-Ku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan dengan berhala-berhalamu.’”

20:40 “Sebab, di gunung-Ku yang kudus, di gunung Israel yang tinggi,” firman Tuhan ALLAH, “di sana seluruh keturunan Israel, seluruhnya, akan melayani Aku di negeri itu; di sanalah Aku akan menerima mereka dan di sanalah Aku akan menuntut persembahan-persembahanmu dan persembahan-persembahanmu yang terpilih, dengan semua barang kudusmu.

20:41 Aku akan menerimamu sebagai persembahan yang harum ketika Aku membawamu keluar dari bangsa-bangsa, dan mengumpulkanmu dari negeri-negeri tempat kamu telah diserakkan; dan Aku akan menyatakan kekudusan-Ku di antaramu di hadapan bangsa-bangsa.

20:42 Dan, kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN ketika Aku membawamu ke negeri Israel, ke dalam negeri yang dengan mengangkat sumpah Aku berikan kepada nenek moyangmu.

20:43 Di sana, kamu akan mengingat jalan-jalanmu dan semua perbuatanmu yang dengannya kamu telah menajiskan diri, dan kamu akan muak melihat dirimu sendiri karena semua kejahatan yang telah kamu lakukan.

20:44 Kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN ketika Aku, demi nama-Ku, telah berurusan denganmu bukan menurut jalan-jalanmu yang jahat atau menurut perbuatan-perbuatanmu yang busuk, hai keturunan Israel,” firman Tuhan ALLAH.

20:45 Kemudian, firman TUHAN datang kepadaku, kata-Nya,

20:46 “Anak manusia, arahkanlah wajahmu ke selatan, dan beritakanlah terhadap selatan dan bernubuatlah terhadap wilayah hutan di selatan,

20:47 dan katakan kepada hutan di sebelah selatan: Dengarkan firman TUHAN. Beginilah perkataan Tuhan ALLAH, ‘Ketahuilah, Aku akan menyalakan api di dalammu, dan itu akan membakar pohon-pohon hijau di dalammu, dan setiap pohon kering. Kobaran api itu tidak akan terpadamkan dan seluruh permukaan dari selatan ke utara akan dibakar olehnya.

20:48 Semua yang hidup akan melihat bahwa Aku, TUHAN, telah menyalakannya. Api itu tidak akan terpadamkan!’”

20:49 Kemudian aku berkata, “Oh, Tuhan ALLAH. Mereka berkata tentang aku, ‘Bukankah dia hanya mengatakan suatu perumpamaan?’”

AlkiPEDIA AlkiPEDIA

Penjelasan Singkat

Pemberontakan Israel

Isi Pasal

TUHAN membersihkan/membela dalam menghukum Israel. Penghakiman Israel yang akan datang. Perumpamaan tentang tanah selatan.

Garis Besar

20:1 TUHAN menolak untuk dimintai petunjuk oleh tua-tua Israel.
20:4 Dia menyatakan kisah mengenai pemberontakan mereka di Mesir,
20:10 di padang belantara,
20:27 dan di negeri yang dijanjikan.
20:33 Dia berjanji untuk mengumpulkan mereka oleh Injil.
20:45 Melalui perkataan kepada hutan Dia menunjukkan kehancuran Israel.

Judul Perikop

Kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel (20:1-44)
Api dari tanah selatan (20:45-49)

Tokoh

Allah, Yehezkiel.

Nama dan Tempat

ALLAH, Israel, Mesir, TUHAN, Yakub

Kesimpulan

Allah menganggap sebagai penghinaan ketika orang-orang datang memohon kepada Dia namun memutuskan untuk terus berbuat dosa. Sesungguhnya Dia sabar menghadapi orang berdosa, dan adalah murni karena belas kasihan-Nya, yang menjaga kemuliaan-Nya, maka mereka tidak segera diakhiri. Jika manusia tidak mau mengakui Allah sebagai Penguasa mereka, maka mereka harus menghadapi Dia sebagai Hakim ketika itu sudah terlambat.

Fakta

ay. 33-44. Nubuat ini berkaitan dengan penghakiman Israel yang akan datang saat Kedatangan Kristus. Masalah itu menentukan siapa Israel di hari itu yang akan memasuki negeri mendapatkan berkat kerajaan. (Yeh 20:38; Mzm 50:1-7; Mal 3:2-5; 4:1, 2.)

Dengar

Program Studi Alkitab

Yehezkiel 19-20 (Yehezkiel 19:1--20:49)
Kebenaran Abadi

Nonton

The Bible Project: Ringkasan: Yehezkiel 1-33 (Yehezkiel 1-33)

Playlist:

THE BIBLE PROJECT
ALKITAB VIDEO BERGAMBAR
BaDeNo PLUS
loader
Tampilkan Semua
1. Siapa yang datang kepada Yehezkiel dan mengapa mereka datang? [Yeh 20:1]
Para penatua Israel datang kepada Yehezkiel untuk meminta nasihat TUHAN. [Yeh 20:1]
2. Apa tanggapan TUHAN terhadap mereka yang datang kepada Yehezkiel? [Yeh 20:3]
TUHAN mengatakan bahwa Dia tidak akan dimintai nasihat oleh para penatua Israel. [Yeh 20:3]
3. Apa yang TUHAN janjikan akan dilakukanNya untuk Israel ketika mereka berada di tanah Mesir? [Yeh 20:6]
TUHAN berjanji bahwa Dia akan membawa mereka ke tanah yang mengalir dengan susu dan madu. [Yeh 20:6]
4. Perintah apa yang TUHAN berikan kepada orang-orang Israel di tanah Mesir? [Yeh 20:7]
TUHAN memerintahkan orang-orang untuk membuang berhala-berhala mereka di Mesir. [Yeh 20:7]
5. Bagaimana bangsa Israel menanggapi perintah TUHAN? [Yeh 20:8]
Orang-orang memberontak melawan TUHAN dan tidak mau mendengarkan. [Yeh 20:8]
6. Mengapa TUHAN berfirman Dia bertindak untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir? [Yeh 20:9]
TUHAN berfirman bahwa Dia bertindak demi namaNya sehingga tidak akan ternoda di mata bangsa-bangsa. [Yeh 20:9]
7. Apa yang TUHAN berikan kepada orang Israel di padang belantara? [Yeh 20:11,12]
TUHAN memberi orang-orang ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, dan hari Sabat. [Yeh 20:11,12]
8. Apa yang TUHAN firmankan kepada orang-orang yang dapat mereka lakukan jika mereka mematuhi ketetapanNya? [Yeh 20:11,13,21]
TUHAN berfirman kepada orang-orang bahwa mereka akan dapat hidup jika mereka mematuhi ketetapanNya. [Yeh 20:11,13,21]
9. Bagaimana tanggapan orang Israel terhadap apa yang TUHAN berikan kepada mereka di padang belantara? [Yeh 20:13]
Orang-orang memberontak melawan TUHAN dan menolak ketetapanNya. [Yeh 20:13]
10. Apa yang TUHAN firmankan kepada orang-orang yang dapat mereka lakukan jika mereka mematuhi keputusannya? [Yeh 20:15]
TUHAN kemudian berjanji Dia tidak akan membawa mereka ke tanah yang akan Dia berikan kepada mereka. [Yeh 20:15]
11. Bagaimana anak-anak dari Israel menanggapi ketika TUHAN memerintahkan mereka untuk berjalan di ketetapanNya? [Yeh 20:21]
Anak-anak dari Israel memberontak terhadap TUHAN dan tidak memelihara ketetapan-ketetapanNya. [Yeh 20:21]
12. Apa yang kemudian TUHAN janjikan akan dilakukan kepada anak-anak dari Israel? [Yeh 20:23]
TUHAN kemudian berjanji untuk mencerai-beraikan mereka di antara bangsa-bangsa. [Yeh 20:23]
13. Bagaimana para nenek moyang Israel menghujat dan mengkhianati TUHAN? [Yeh 20:27,28,29]
Para nenek moyang Israel menghujat dan mengkhianati TUHAN dengan mempersembahkan korban kepada berhala di tempat-tempat tinggi. [Yeh 20:27,28,29]
14. Apa yang orang Israel lakukan dengan anak-anak mereka? [Yeh 20:31]
Orang-orang Israel menyebabkan anak-anak mereka melewati api. [Yeh 20:31]
15. Pikiran apa yang ada di benak orang-orang Israel? [Yeh 20:32]
Orang-orang Israel berpikir mereka ingin menjadi seperti bangsa lain, menyembah kayu dan batu. [Yeh 20:32]
16. Apa yang TUHAN firmankan akan Dia lakukan kepada bangsa Israel untuk mengadili mereka secara langsung? [Yeh 20:34,35]
TUHAN berfirman Dia akan mengumpulkan orang-orang Israel keluar dari negeri-negeri di mana mereka tersebar ke padang gurun dari bangsa-bangsa. [Yeh 20:34,35]
17. Apa yang TUHAN firmankan akan Ia bersihkan dari antara orang Israel? [Yeh 20:38]
TUHAN berfirman Dia akan membersihkan orang-orang yang memberontak dan melanggar dari antara orang-orang Israel. [Yeh 20:38]
18. Setelah TUHAN mengumpulkan keturunan Israel di gunung suciNya, bagaimana Israel akan memperlakukan TUHAN? [Yeh 20:40,41]
Setelah TUHAN mengumpulkan bani Israel di gunung sucinya, Israel akan memperlakukan TUHAN sebagai yang suci di mata bangsa-bangsa. [Yeh 20:40,41]
19. Apa yang akan dipikirkan oleh keturunan Israel tentang diri mereka saat mereka teringat akan cara-cara jahat masa lalu mereka? [Yeh 20:43]
Keturunan Israel akan membenci diri mereka sendiri atas semua tindakan jahat yang mereka lakukan. [Yeh 20:43]
20. Deklarasi apa yang dilakukan TUHAN terhadap hutan Selatan? [Yeh 20:46,47]
TUHAN berfirman bahwa Dia akan menyalakan api yang akan membakar setiap wajah dari selatan ke utara. [Yeh 20:46,47]
21. Apa yang dikatakan orang Israel tentang Yehezkiel? [Yeh 20:49]
Orang-orang Israel mengatakan Yehezkiel hanya mengatakan sebuah perumpamaan belaka. [Yeh 20:49]
loader
loader
loader
Studi lebih lanjut kunjungi situs: Alkitab SABDA.
loader
loader
Komunitas BaDeNo merupakan wadah yang disediakan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) untuk saling berbagi hasil PA (BaDeNo). Hasil PA ini bisa dibagikan melalui:
BaDeNo PB
BaDeNo PL
Alkitab Setiap Hari
Mari join bersama dengan kami melalui:
#ayo_pa! #ayo_pa!