Sembunyikan Semua (-)
Baca

Keluaran 3:1-22

Musa dan Semak Duri yang Terbakar

3:1 Pada waktu itu, Musa sedang menggembalakan kawanan domba Yitro, ayah mertuanya, seorang imam dari Midian. Dia menggiring kawanan itu ke sebelah padang belantara dan tiba di gunung Allah, yaitu Horeb.

3:2 Lalu, malaikat TUHAN menampakkan diri kepadanya dalam api yang menyala-nyala dari tengah-tengah semak belukar. Dia mengamatinya, dan lihatlah, semak belukar itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak dilahap olehnya.

3:3 Lalu, Musa berkata, “Aku akan berpaling untuk melihat pemandangan yang hebat itu, mengapa semak belukar itu tidak terbakar?”

3:4 Ketika TUHAN melihat bahwa dia berpaling untuk melihat, Allah memanggilnya dari tengah-tengah semak belukar itu dan berkata, “Musa, Musa!” Musa menjawab, “Ini, aku.”

3:5 Kemudian, Dia berfirman, “Jangan mendekat! Lepaskanlah kasut dari kakimu karena tempatmu berdiri itu adalah tanah yang suci.”

3:6 Dia berfirman lagi, “Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.” Lalu, Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Allah.

3:7 Kemudian, TUHAN berfirman, “Sesungguhnya, Aku telah melihat kesengsaraan umat-Ku di Mesir dan telah mendengar tangisan mereka karena para mandor mereka. Sebab, Aku mengetahui penderitaan mereka.

3:8 Karena itu, Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan untuk menuntun mereka keluar dari negeri itu menuju ke suatu negeri yang baik dan luas, ke negeri yang berlimpah susu dan madu, yaitu ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.

3:9 Sekarang, lihatlah, tangisan keturunan Israel telah sampai kepada-Ku dan Aku juga telah melihat penindasan, yang dengannya orang Mesir menindas mereka.

3:10 Jadi sekarang, pergilah! Aku akan mengutusmu kepada Firaun supaya kamu dapat membawa umat-Ku, keturunan Israel, keluar dari Mesir.”

3:11 Namun, Musa berkata kepada Allah, “Siapakah aku ini sehingga aku harus menghadap Firaun dan aku harus membawa keturunan Israel keluar dari Mesir?”

3:12 Dia berfirman, “Sesungguhnya, Aku akan menyertaimu dan inilah tanda bagimu bahwa Aku telah mengutusmu: ketika kamu telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, kamu akan melayani Allah di gunung ini.”

3:13 Kemudian, Musa berkata kepada Allah, “Lihatlah, ketika aku pergi kepada keturunan Israel dan berkata kepada mereka, ‘Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,’ lalu mereka akan bertanya kepadaku, ‘Siapa nama-Nya?’, apa yang harus kukatakan kepada mereka?”

3:14 Allah berfirman kepada Musa, “AKU ADALAH AKU.” Lalu, Dia berfirman, “Kamu harus mengatakan ini kepada keturunan Israel, ‘SANG AKU yang telah mengutusku kepadamu.’”

3:15 Allah berfirman lagi kepada Musa, “Inilah yang harus kamu katakan kepada keturunan Israel, ‘TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutusku kepadamu.’ Itulah nama-Ku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat akan Aku, turun-temurun.

3:16 Pergilah, dan kumpulkanlah tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku dan berfirman, ‘Sesungguhnya, Aku telah memperhatikanmu dan yang terjadi atasmu di Mesir.

3:17 Aku telah berfirman bahwa Aku akan membawamu keluar dari penderitaan di Mesir ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madu.’

3:18 Mereka akan mendengarkan suaramu. Setelah itu, kamu dan tua-tua Israel harus menghadap Raja Mesir dan kamu harus berkata kepadanya, ‘TUHAN, Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Sebab itu, biarkanlah kami pergi ke padang belantara sejauh tiga hari perjalanan supaya kami dapat berkurban untuk TUHAN, Allah kami.’

3:19 Namun, Aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan memberimu izin untuk pergi, kecuali dengan tangan yang kuat.

3:20 Jadi, Aku akan mengulurkan tangan-Ku dan memukul Mesir dengan segala keajaiban-keajaiban-Ku, yang akan Aku lakukan di tengah-tengah mereka. Setelah itu, dia akan melepasmu pergi.

3:21 Aku pun akan memberikan kemurahan hati kepada bangsa ini dalam pandangan orang Mesir sehingga ketika kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan kosong.

3:22 Setiap perempuan harus meminta barang-barang perak, barang-barang emas, dan pakaian dari tetangganya maupun dari perempuan yang tinggal sementara di rumahnya. Kamu harus mengenakannya pada anak laki-lakimu dan anak perempuanmu. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir.”

AlkiPEDIA AlkiPEDIA

Penjelasan Singkat

Semak yang terbakar

Isi Pasal

Musa dipanggil menjadi pembebas. Semak yang terbakar.

Garis Besar

3:1 Musa menggembalakan kambing domba Yitro.
3:2 TUHAN menampakkan diri kepadanya dalam semak yang terbakar.
3:9 Dia mengutusnya untuk membebaskan Israel.
3:13 Nama Allah.
3:15 Pesan-Nya kepada Israel, dan Firaun, yang perlawanannya diberitahukan sebelumnya.
3:20 Dia diyakinkan tentang pembebasan Israel.

Judul Perikop

Tokoh

Yitro, Musa, malaikat.

Nama dan Tempat

Abraham, Allah, Amori, Feris, Firaun, Het, Hewi, Horeb, Ibrani, Ishak, Israel, Kanaan, Mesir, Midian, Musa, TUHAN, Yakub, Yebus, Yitro

Kesimpulan

Orang yang memenuhi syarat untuk pelayanan besar mungkin memerlukan suatu waktu untuk diikat pada ketidakjelasan/tidak dikenal untuk persiapan khusus dan visi akan tujuan Allah. Jika Allah memberikan kesempatan dan hati untuk melayani Dia, adalah kuasa-Nya yang sungguh-sungguh untuk menggenapi karya itu.

Fakta

Semak yang terbakar menggambarkan Israel di dalam dapur perapian, namun tidak pernah terbakar habis. Relasi Allah dengan Israel adalah kekal, ay. 15.

Dengar

Program Studi Alkitab

Keluaran 2:21-3:8 (Keluaran 2:21--3:8)
Kebenaran Abadi

Playlist:Nonton

The Bible Project: Ringkasan: Keluaran 1-18 (Keluaran 1-18)

Playlist:

THE BIBLE PROJECT
ALKITAB VIDEO BERGAMBAR
Semua Kitab Suci -- Kebenaran Abadi
Keluaran - Episode 60 (Pasal 3) [Durasi: 29:58]
BaDeNo PLUS
loader
Tampilkan Semua
1. Siapakah ayah mertua Musa? [Kel 3:1]
Yitro, imam Midian, adalah ayah mertua Musa. [Kel 3:1]
2. Bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa? [Kel 3:2]
Malaikat TUHAN menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api di semak. [Kel 3:2]
3. Siapakah yang memanggil Musa dari semak semak? [Kel 3:4]
Allah memanggil Musa dari semak. [Kel 3:4]
4. Mengapa Allah berkata kepada Musa untuk melepaskan sandal dari kakinya? [Kel 3:5]
Allah berkata, "Jangan mendekat. Lepaskan sandalmu dari kakimu, sebab tempat di mana kamu berdiri adalah tanah yang disucikan untuk tujuanKu sendiri". [Kel 3:5]
5. Mengapa TUHAN turun? [Kel 3:8]
TUHAN turun untuk membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan Mesir dan untuk membawa mereka keluar dari negeri itu ke negeri yang baik, besar, yang mengalir dengan susu dan madu. [Kel 3:8]
6. Mengapa TUHAN mengutus Musa kepada Firaun? [Kel 3:10]
Tuhan mengutus Musa kepada Firaun agar Musa membawa umat TUHAN, orang-orang Israel, keluar dari Mesir. [Kel 3:10]
7. Apa yang akan menjadi tanda bagi Musa bahwa TUHAN mengutusnya? [Kel 3:12]
Tanda bagi Musa bahwa TUHAN telah mengutusnya adalah bahwa ketika Musa membawa orang-orang keluar dari Mesir, ia akan menyembah TUHAN di atas gunung ini. [Kel 3:12]
8. Ketika orang-orang Israel bertanya kepada Musa siapa nama Allah, apa yang harus dia katakan kepada mereka? [Kel 3:14]
Ketika orang-orang Israel bertanya kepada Musa tentang siapa nama Allah, dia harus berkata, "AKU ADALAH AKU" [Kel 3:14]
9. Berapa lama bagi bangsa Israel untuk pergi ke padang gurun, agar mereka dapat berkurban kepada TUHAN, Allah mereka? [Kel 3:18]
Orang Israel akan melakukan perjalanan tiga hari ke padang gurun, agar mereka dapat berkurban kepada TUHAN, Allah mereka. [Kel 3:18]
10. Raja Mesir tidak akan membiarkan orang-orang Israel pergi, kecuali apa yang terjadi? [Kel 3:19]
Raja Mesir tidak akan membiarkan orang-orang Israel pergi, kecuali tangannya dipaksa. [Kel 3:19]
loader
loader
loader
Studi lebih lanjut kunjungi situs: Alkitab SABDA.
loader
loader
Komunitas BaDeNo merupakan wadah yang disediakan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) untuk saling berbagi hasil PA (BaDeNo). Hasil PA ini bisa dibagikan melalui:
BaDeNo PB
BaDeNo PL
Alkitab Setiap Hari
Mari join bersama dengan kami melalui:
#ayo_pa! #ayo_pa!