Sembunyikan Semua (-)
Baca

1 Raja-raja 22:1-53

Nabi Mikha Memperingatkan Ahab

22:1 Selama tiga tahun, orang-orang tinggal aman tanpa ada perang di antara Aram dan Israel.

22:2 Pada tahun ke-3, Yosafat, raja Yehuda, datang kepada raja Israel.

22:3 Raja Israel bertanya kepada pelayan-pelayannya, “Apakah kalian mengetahui bahwa Ramot-Gilead adalah milik kita? Namun, kita berdiam diri untuk mengambilnya dari raja Aram.”

22:4 Lalu, dia bertanya kepada Yosafat, “Apakah engkau mau pergi bersamaku ke peperangan di Ramot-Gilead?” Yosafat menjawab kepada raja Israel, “Aku juga seperti engkau, rakyatku juga seperti rakyatmu, kudaku juga seperti kudamu.”

22:5 Yosafat berkata lagi kepada raja Israel, “Hendaklah tanyakan dahulu firman TUHAN pada hari ini.”

22:6 Kemudian, raja Israel mengumpulkan para nabi kira-kira 400 orang, dan dia bertanya kepada mereka, “Apakah aku boleh pergi ke peperangan melawan Ramot-Gilead atau membatalkannya?” Mereka menjawab, “Majulah! Sebab TUHAN akan memberikan mereka ke dalam tangan raja.”

22:7 Namun, Yosafat bertanya, “Apakah tidak ada lagi di sini nabi TUHAN yang dapat kita minta petunjuknya?”

22:8 Raja Israel menjawab Yosafat, “Ada satu orang lagi yang dapat dimintai petunjuk TUHAN. Namun, aku membencinya, karena dia tidak pernah bernubuat yang baik atasku, melainkan malapetaka. Dia adalah Mikha, anak Yimla.” Yosafat berkata, “Janganlah Raja berkata demikian.”

22:9 Kemudian, raja Israel memanggil seorang sida-sida, katanya, “Bergegaslah bawa Mikha, anak Yimla.”

22:10 Raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda, masing-masing duduk di takhtanya dan mengenakan pakaian kebesaran mereka di tempat pengirikan, di pintu gerbang Samaria, sementara seluruh nabi bernubuat di hadapan mereka.

22:11 Zedekia, anak Kenaana, membuat tanduk-tanduk besi untuk dirinya, katanya, “Beginilah TUHAN berfirman, ‘Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai mereka habis.’”

22:12 Seluruh nabi itu juga bernubuat demikian, kata mereka, “Majulah ke Ramot-Gilead dan beruntunglah karena TUHAN akan memberikannya ke dalam tangan Raja.”

22:13 Kemudian, utusan yang pergi untuk memanggil Mikha berkata kepadanya, katanya, “Lihatlah sekarang, bahwa perkataan para nabi itu sepakat satu suara membicarakan hal yang baik kepada raja. Hendaklah perkataanmu menjadi sama seperti perkataan salah satu dari mereka dan membicarakan hal yang baik.”

22:14 Namun, Mikha berkata, “Demi TUHAN yang hidup, apa yang TUHAN firmankan kepadaku, itulah yang akan aku katakan.”

22:15 Saat dia datang kepada raja, raja bertanya kepadanya, “Mikha, apakah kami boleh pergi ke peperangan di Ramot-Gilead atau membatalkannya?” Dia menjawab kepadanya, “Majulah dan beruntunglah, karena TUHAN akan memberikannya ke dalam tangan Raja.”

22:16 Namun, raja berkata kepadanya, “Sampai berapa kali aku harus menyuruhmu bersumpah, supaya engkau jangan mengatakan apa-apa kepadaku selain kebenaran dalam nama TUHAN?”

22:17 Dia berkata, “Aku melihat seluruh Israel tercerai berai di pegunungan seperti sekawanan domba yang tidak bergembala. TUHAN berfirman, ‘Mereka ini tidak memiliki tuan. Biarlah masing-masing kembali ke rumahnya dengan damai.’”

22:18 Kemudian, raja Israel berkata kepada Yosafat, “Bukankah aku telah mengatakannya kepadamu bahwa dia tidak pernah bernubuat yang baik atasku, melainkan hanya malapetaka?”

22:19 Mikha menjawab, “Oleh sebab itu, dengarkanlah firman TUHAN. Aku telah melihat TUHAN duduk di takhta-Nya dengan seluruh tentara surga berdiri di sisi-Nya, di sebelah kanan-Nya dan di sebelah kiri-Nya.

22:20 Kemudian, TUHAN berfirman, ‘Siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju dan tewas di Ramot-Gilead?’ Sehingga yang satu berkata begini dan yang lain berkata begitu.

22:21 Lalu, suatu roh datang keluar dan berdiri di hadapan TUHAN serta berkata, ‘Aku akan membujuknya.’ Kemudian, TUHAN bertanya kepadanya, ‘Dengan apa?’

22:22 Jawabnya, ‘Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya.’ Kemudian, Dia berkata, ‘Bujuklah dan kamu akan berhasil. Pergilah keluar dan lakukanlah demikian.’

22:23 Sekarang lihatlah, TUHAN telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, karena TUHAN telah memutuskan malapetaka atasmu.”

22:24 Zedekia, anak Kenaana, datang mendekat dan menampar pipi Mikha, katanya, “Bagaimanakah mungkin Roh TUHAN berpindah dariku untuk berfirman kepadamu?”

22:25 Namun, Mikha menjawab, “Lihatlah, kamu akan melihatnya pada hari itu ketika kamu masuk ke suatu kamar yang terdalam untuk bersembunyi.”

22:26 Raja Israel berkata, “Tangkap Mikha dan kembalikan dia kepada Amon, penguasa kota itu, dan kepada Yoas, anak raja.

22:27 Kamu harus mengatakan, ‘Beginilah raja berkata, ‘Tempatkan orang ini ke dalam rumah tahanan dan berikan makan kepadanya dengan roti dan minum air yang serba sedikit sampai aku datang dengan selamat.’’”

22:28 Mikha berkata, “Jika engkau sungguh-sungguh kembali dengan selamat, TUHAN tidak akan berfirman dengan perantaraanku.” Kemudian, dia berkata, “Dengarlah semuanya, hai rakyat!”

Ahab Tewas dalam Pertempuran

22:29 Demikianlah raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda, maju ke Ramot-Gilead.

22:30 Raja Israel berkata kepada Yosafat, “Aku akan menyamar dan memasuki peperangan, tetapi engkau, kenakanlah pakaian kebesaranmu.” Kemudian, raja Israel menyamar dan memasuki peperangan.

22:31 Namun, raja Aram telah memerintahkan 32 panglima pasukan kereta yang dia miliki, katanya, “Janganlah berperang dengan yang kecil atau besar, melainkan hanya dengan raja Israel.”

22:32 Saat para panglima pasukan kereta melihat Yosafat, mereka berkata, “Sesungguhnya dia adalah raja Israel.” Kemudian, mereka berbalik untuk berperang dengannya, tetapi Yosafat berteriak.

22:33 Saat para panglima pasukan kereta melihat bahwa dia bukan raja Israel, mereka berbalik dari mengikutinya.

22:34 Namun, seseorang menarik busurnya secara sembarang dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Lalu, dia berkata kepada pengemudi kereta perangnya, “Putarkanlah arahmu dan bawalah aku keluar dari peperangan karena aku sudah terluka.”

22:35 Peperangan semakin sengit pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di kereta untuk melawan orang Aram, sampai dia mati pada senja hari. Darah dari lukanya mengalir ke lantai kereta.

22:36 Saat matahari terbenam, ada teriakan melintasi perkemahan, bunyinya, “Masing-masing ke kotanya dan masing-masing ke negerinya!”

22:37 Demikianlah raja mati dan tiba di Samaria. Mereka menguburkan raja di Samaria.

22:38 Saat mereka mencuci keretanya di tepi kolam Samaria, anjing-anjing menjilat darahnya sementara perempuan-perempuan sundal sedang mandi di sana, sesuai dengan firman TUHAN yang telah Dia firmankan.

22:39 Selebihnya dari riwayat-riwayat Ahab dan segala yang dia lakukan, dan istana gading yang dia bangun, serta setiap kota yang dia bangun, apakah semuanya itu tidak dituliskan dalam kitab riwayat-riwayat zaman raja-raja Israel?

22:40 Ahab dibaringkan bersama nenek moyangnya. Ahazia, anaknya, memerintah sebagai penggantinya.

Akhir Pemerintahan Yosafat

22:41 Yosafat, anak Asa, menjadi raja atas Yehuda pada tahun ke-4 zaman Ahab, raja Israel.

22:42 Yosafat berumur 35 tahun sewaktu menjadi raja dan dia memerintah di Yerusalem selama 25 tahun. Nama ibunya adalah Azuba, anak perempuan Silhi.

22:43 Dia hidup dalam seluruh jalan Asa, ayahnya, tidak menyimpang darinya dan melakukan apa yang benar di mata TUHAN. Namun, bukit-bukit pengurbanan tidak disingkirkan, sehingga rakyat masih mengurbankan dan membakar dupa di bukit-bukit pengurbanan.

22:44 Yosafat juga hidup berdamai dengan raja Israel.

22:45 Selebihnya dari riwayat-riwayat Yosafat dan kepahlawanannya yang dia lakukan, dan bagaimana dia berperang, apakah semuanya itu tidak dituliskan dalam kitab riwayat-riwayat zaman raja-raja Yehuda?

22:46 Sisa pelacur kuil laki-laki yang masih tinggal pada zaman Asa, ayahnya, dia musnahkan dari tanah itu.

22:47 Pada waktu itu, tidak ada raja di Edom sehingga seorang kepala daerah menjadi raja.

Kapal Yosafat

22:48 Yosafat membuat kapal-kapal dari Tarsis untuk pergi ke Ofir demi emas, tetapi tidak dapat pergi karena kapal-kapal itu hancur di Ezion-Geber.

22:49 Lalu, Ahazia, anak Ahab, berkata kepada Yosafat, “Biarlah hamba-hambaku pergi bersama hamba-hambamu di kapal-kapal itu,” tetapi Yosafat tidak mau.

22:50 Demikianlah Yosafat dibaringkan bersama nenek moyangnya dan dikuburkan bersama nenek moyangnya di Kota Daud, ayah leluhurnya. Yoram, anaknya, memerintah sebagai penggantinya.

Ahazia, Raja Israel

22:51 Ahazia, anak Ahab, menjadi raja atas Israel di Samaria pada tahun ke-17 zaman Yosafat, raja Yehuda dan dia memerintah atas Israel selama dua tahun.

22:52 Dia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN dan hidup di jalan ayahnya, dan di jalan ibunya, serta di jalan Yerobeam, anak Nebat, yang telah menyebabkan Israel berdosa.

22:53 Sebab dia beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya sehingga membangkitkan murka TUHAN, Allah Israel, seperti segala yang telah diperbuat oleh ayahnya.

AlkiPEDIA AlkiPEDIA

Penjelasan Singkat

Ahab dibujuk

Isi Pasal

Persekutuan antara Ahab dan Yosafat. Kekalahan telak Ahab.

Garis Besar

22:1 Ahab, dibujuk oleh nabi-nabi palsu, sesuai dengan perkataan Mikha, dibunuh di Ramot-Gilead.
22:37 Anjing-anjing menjilati darahnya, dan Ahazia menggantikan dia.
22:41 Pemerintahan Yosafat yang baik di mata TUHAN.
22:45 Perbuatan-perbuatannya.
22:46 Yoram menggantikan dia.
22:51 Pemerintahan Ahazia yang jahat di mata TUHAN.

Judul Perikop

Ahab memerangi Ramot-Gilead -- Nabi TUHAN berhadapan dengan nabi-nabi palsu (22:1-40)
Yosafat, raja Yehuda (22:41-50)
Ahazia, raja Israel (22:51-53)

Tokoh

Allah, Yosafat, Ahab, Mikha, Zedekia, raja Aram, nabi-nabi palsu, Ahazia.

Nama dan Tempat

Ahab, Ahazia, Allah, Amon, Aram, Asa, Azuba, Baal, Daud, Edom, Ezion-Geber, Israel, Kenaana, kota Daud, Mikha, Nebat, Ofir, Ramot-Gilead, Samaria, Silhi, Tarsis, TUHAN, Yehuda, Yerobeam, Yerusalem, Yimla, Yoas, Yoram, Yosafat, Zedekia

Kesimpulan

Dia yang bergabung dengan orang-orang yang jahat, menolak nasihat Allah dan membenci para pengajar Firman Allah, akan mendapati bahwa tidak ada penyamaran yang akan menyembunyikan dia dari penghukuman Allah dan bahwa tidak ada baju baja yang sanggup menahan pembalasan-Nya.

Fakta

ay. 14. Kebaikan terbesar yang tepat bagi seseorang yang berada di jalan yang berbahaya adalah memberitahukan kebenaran Allah kepada mereka, yaitu kebenaran di dalam Kristus. Melalui nabi yang sok-gadungan banyak orang yang diarahkan menuju kehancuran.

Dengar

Program Studi Alkitab

1 Raja-Raja 21-22:33 (1 Raja-raja 21:1--22:33)
Kebenaran Abadi

Playlist:


Nonton

Semua Kitab Suci -- Kebenaran Abadi: 1 Raja-raja – Episode 13 (Pasal 21-22) (1 Raja-raja 21-22)

Playlist:

ALKITAB VIDEO BERGAMBAR
Semua Kitab Suci -- Kebenaran Abadi
1 Raja-raja – Episode 13 (Pasal 21-22) [Durasi: 29:29]
BaDeNo PLUS
loader
Tampilkan Semua
1. Berapa lama tidak ada perang antara Aram dan Israel? [1Raj 22:1]
Selama tiga tahun tidak ada perang antara Aram dan Israel. [1Raj 22:1]
2. Siapakah raja Yehuda? [1Raj 22:2]
Raja Yehuda adalah Yosafat. [1Raj 22:2]
3. Apa yang raja Israel minta Yosafat lakukan bersamanya? [1Raj 22:4]
Raja Israel meminta Yosafat untuk pergi ke Ramot Gilead dan berperang melawan raja Aram. [1Raj 22:4]
4. Siapa yang raja Israel panggil untuk mencari kehendak TUHAN dalam hal ini? [1Raj 22:6]
Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang, dan bertanya kepada mereka tentang berperang melawan Aram. [1Raj 22:6]
5. Dari nabi mana raja Israel meminta nasihat? [1Raj 22:9]
Raja Israel memanggil Mikha anak Yimla. [1Raj 22:9]
6. Ketika raja-raja Ahab dan Yosafat duduk di atas takhta mereka di hadapan para nabi, apa nubuatan yang mereka dengar? [1Raj 22:12]
Ketika raja Ahab dan Yosafat duduk di takhta mereka, semua nabi berkata kepada mereka bahwa mereka harus menyerang Ramot Gilead dan menang. [1Raj 22:12]
7. Apakah Mikha setuju dengan semua nabi lainnya? [1Raj 22:15]
Ya, Mikha setuju dengan semua nabi lainnya. [1Raj 22:15]
8. Kabar buruk apa yang dikatakan Mikha kepada raja Israel? [1Raj 22:17]
Mikha memberi tahu raja Israel bahwa mereka tidak akan memiliki gembala dan akan tercerai-berai. [1Raj 22:17]
9. Bagaimana Mikha memberi tahu raja Israel bahwa ia akan tertarik untuk pergi ke Ramot Gilead? [1Raj 22:21,22,23]
Mikha memberi tahu raja Israel bahwa dia akan tertarik untuk pergi ke Ramot Gilead karena kebohongan yang akan disampaikan oleh para nabinya kepadanya. [1Raj 22:21,22,23]
10. Apa yang raja Israel perintahkan untuk dilakukan terhadap Mikha? [1Raj 22:26,27]
Raja Israel memerintahkan agar Mikha ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dan diberi makan hanya sedikit roti dan air sampai raja Israel kembali dengan selamat. [1Raj 22:26,27]
11. Apa yang raja Israel lakukan untuk menghindari penangkapan dalam pertempuran di Ramot Gilead? [1Raj 22:30]
Raja Israel menyamar untuk menghindari penangkapan di Ramot Gilead. [1Raj 22:30]
12. Bagaimana Ahab menerima luka parah dalam pertempuran di Ramot Gilead? [1Raj 22:34]
Seorang tentara Aram menembakkan busurnya secara acak dan mengenai Ahab di antara sendisendi baju zirahnya. [1Raj 22:34]
13. Di mana Ahab dimakamkan? [1Raj 22:37]
Ahab dimakamkan di Samaria. [1Raj 22:37]
14. Siapa yang menjadi raja saat kematian Ahab? [1Raj 22:40]
Putranya, Ahazia, menjadi raja Israel. [1Raj 22:40]
15. Berapa lama Yosafat memerintah di Yerusalem? [1Raj 22:42]
Yosafat tinggal di Yerusalem selama dua puluh lima tahun. [1Raj 22:42]
16. Apa yang dikatakan tentang pemerintahan Yosafat? [1Raj 22:43]
Dikatakan bahwa Yosafat melakukan apa yang benar di mata TUHAN. [1Raj 22:43]
17. Apa yang dikatakan tentang masa pemerintahan Ahab? [1Raj 22:52]
Dikatakan bahwa Ahab melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. [1Raj 22:52]
loader
loader
loader
Studi lebih lanjut kunjungi situs: Alkitab SABDA.
loader
loader
Komunitas BaDeNo merupakan wadah yang disediakan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) untuk saling berbagi hasil PA (BaDeNo). Hasil PA ini bisa dibagikan melalui:
BaDeNo PB
BaDeNo PL
Alkitab Setiap Hari
Mari join bersama dengan kami melalui:
#ayo_pa! #ayo_pa!